W dzisiejszych czasach łatwo stać się ofiarą manipulacji

…Szczególnie, jeśli developer Oracle używa wbudowanego pakietu UTL_FILE.

Jeśli Plik już istnieje, to z UTL_FILE wykonasz na nim te akcje:

 • kopia,
 • zmiana nazwy,
 • wylistowanie atrybutów.

A jeśli Plik dopiero ma istnieć:

 • …to go stworzysz!

utl_file_050.jpg

Let’s get to business

Stwórz directory i nadaj mu uprawnienia - z poziomu usera SYS:

CREATE OR REPLACE DIRECTORY UTL_FILE_DIR AS 'C:\UTL_FILE_DIR\';
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY UTL_FILE_DIR TO HR;
GRANT EXECUTE ON UTL_FILE TO HR;

Dalej działaj z poziomu usera HR


1. UTL_FILE.FGETATTR

FGETATTR służy do sprawdzenia, czy w danym directory dany plik istnieje.

Jeśli tak, to możesz sprawdzić niektóre z jego właściwości.

Na początek prosty blok anonimowy. Krok po kroku, będziesz go ulepszać.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
DECLARE
  l_file_directory CONSTANT VARCHAR2(100) DEFAULT 'UTL_FILE_DIR';
  l_file_name   CONSTANT VARCHAR2(100) DEFAULT 'UTL_TEST.csv';
  l_file_exists  BOOLEAN;
  l_file_length  NUMBER;
  l_file_blocksize NUMBER;
  l_file_path   VARCHAR2(1000);
BEGIN

 utl_file.fgetattr(location  => l_file_directory,
          filename  => l_file_name, 
          fexists   => l_file_exists, 
          file_length => l_file_length, 
          block_size => l_file_blocksize
          );

 SELECT DIRECTORY_PATH 
  INTO l_file_path 
  FROM ALL_DIRECTORIES 
  WHERE DIRECTORY_NAME = l_file_directory;

 IF l_file_exists 
 THEN
  dbms_output.put_line('**START*********************************');
  dbms_output.put_line('');
  dbms_output.put_line('Directory:         ' || l_file_directory);
  dbms_output.put_line('Path:            ' || l_file_path);
  dbms_output.put_line('Name:            ' || l_file_name);
  dbms_output.put_line('Size in bytes:       ' || l_file_length);
  dbms_output.put_line('System block size in bytes: ' || l_file_blocksize);
  dbms_output.put_line('');
  dbms_output.put_line('***********************************END**');
 ELSE
  dbms_output.put_line('**START*********************************');
  dbms_output.put_line('');
  dbms_output.put_line('File doesn''t exist or isn''t accessible with current priviliges.');
  dbms_output.put_line('');
  dbms_output.put_line('Directory:         ' || l_file_directory);
  dbms_output.put_line('Path:            ' || l_file_path);
  dbms_output.put_line('Name:            ' || l_file_name);
  dbms_output.put_line('');
  dbms_output.put_line('***********************************END**');
 END IF;
END;
Wiersz Opis
09-14 Przypisz wartości parametrów pliku do wcześniej zdefiniowanych zmiennych lokalnych.
16-19 FGETATTR nie zwraca ścieżki pliku, więc pozyskaj ją w inny sposób.

2. Blok anonimowy -> procedura

Porzuć hardkodowane dane na rzecz parametrów, podawanych przy wywoływaniu procedury.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
CREATE OR REPLACE PROCEDURE output_file_info (
 directory_name_i IN all_directories.directory_name%TYPE,
 file_name_i   IN VARCHAR2
 )
IS
 l_file_exists  BOOLEAN;
 l_file_length  NUMBER;
 l_file_blocksize NUMBER;
 l_directory_path all_directories.directory_path%TYPE;
BEGIN
 utl_file.fgetattr(
  location  => directory_name_i,
  filename  => file_name_i, 
  fexists   => l_file_exists, 
  file_length => l_file_length, 
  block_size => l_file_blocksize
  );
          
 SELECT DIRECTORY_PATH 
  INTO l_directory_path 
  FROM ALL_DIRECTORIES 
  WHERE DIRECTORY_NAME = directory_name_i;
  
 IF l_file_exists 
 THEN
  dbms_output.put_line('**START*********************************');
  dbms_output.put_line('');
  dbms_output.put_line('Directory:         ' || directory_name_i);
  dbms_output.put_line('Path:            ' || l_directory_path);
  dbms_output.put_line('Name:            ' || file_name_i);
  dbms_output.put_line('Size in bytes:       ' || l_file_length);
  dbms_output.put_line('System block size in bytes: ' || l_file_blocksize);
  dbms_output.put_line('');
  dbms_output.put_line('***********************************END**');
 ELSE
  dbms_output.put_line('**START*********************************');
  dbms_output.put_line('');
  dbms_output.put_line('File doesn''t exist or isn''t accessible with current priviliges.');
  dbms_output.put_line('');
  dbms_output.put_line('Directory:         ' || directory_name_i);
  dbms_output.put_line('Path:            ' || l_directory_path);
  dbms_output.put_line('Name:            ' || file_name_i);
  dbms_output.put_line('');
  dbms_output.put_line('***********************************END**');
 END IF;
END output_file_info;
Wiersz Opis
1,8 Zadeklaruj typ przez %TYPE% lub %ROWTYPE%. W ten sposób, nie będziesz musiał zmienić kodu procedury w razie, gdyby zmianie uległ typ np. danej kolumny.

Zapisaną procedurę wywołaj poleceniem

EXEC OUTPUT_FILE_INFO('UTL_FILE_DIR', 'UTL_TEST.csv');

3. Procedura -> pakiet

Procedurę umieść w pakiecie. Jednocześnie, wynieś przypisywanie wartości dla zmiennej l_directory_path poza procedurę - do funkcji directory_path.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY FILE_API AS

 FUNCTION directory_path (
  directory_name_i IN all_directories.directory_name%TYPE
  ) 
  RETURN 
   all_directories.directory_path%TYPE
 IS
  l_directory_path all_directories.directory_path%TYPE;
 BEGIN
  SELECT directory_path
   INTO l_directory_path
   FROM ALL_DIRECTORIES 
   WHERE directory_name = directory_name_i;
  RETURN l_directory_path;
  
  EXCEPTION

 WHEN NO_DATA_FOUND THEN NULL;
 WHEN OTHERS THEN RAISE;
  
 END directory_path;

 PROCEDURE output_file_info (
  directory_name_i IN all_directories.directory_name%TYPE,
  file_name_i   IN VARCHAR2
  )
 IS
  l_file_exists  BOOLEAN;
  l_file_length  NUMBER;
  l_file_blocksize NUMBER;
  l_directory_path all_directories.directory_path%TYPE;
 BEGIN
  utl_file.fgetattr(
   location  => directory_name_i,
   filename  => file_name_i, 
   fexists   => l_file_exists, 
   file_length => l_file_length, 
   block_size => l_file_blocksize
   );

l_directory_path := directory_path(directory_name_i);

  IF l_file_exists 
  THEN              
   dbms_output.put_line('**START*********************************');
   dbms_output.put_line('');
   dbms_output.put_line('Directory:         ' || directory_name_i);
   dbms_output.put_line('Path:            ' || l_directory_path);
   dbms_output.put_line('Name:            ' || file_name_i);
   dbms_output.put_line('Size in bytes:       ' || l_file_length);
   dbms_output.put_line('System block size in bytes: ' || l_file_blocksize);
   dbms_output.put_line('');
   dbms_output.put_line('**END***********************************');
  ELSE
    RAISE program_error;
  END IF;
  EXCEPTION
 WHEN OTHERS THEN
  log_error('output_file_info: ' ||
       'directory_name_i = ' ||
       directory_name_i   ||
       ', file_name_i = '  ||
       file_name_i);

  RAISE;

 END output_file_info;

END FILE_API;
Wiersz Opis
58-66 Obsługuję wyjątki za pomocą wcześniej zdefiniowanej procedury - więcej szczegółów w tym artykule.

Kod do uruchomienia procedury wewnątrz pakietu:

BEGIN
 FILE_API.output_file_info('UTL_FILE_DIR', 'UTL_TEST.csv');
END;