Jeśli uprawiałeś kiedyś boks to wiesz, że jak dobry byś nie był - nie unikniesz wszystkich ciosów

Zostaniesz uderzony. Im szybciej zaakceptujesz ten fakt, tym lepiej dla nosa i całej reszty.

Podobnie jest z programowaniem. Pojawią się błędy. Zobacz, co możesz z tym zrobić.

Let’s get to business

Wstęp złożony z antypraktyk byłby nie mniej edukacyjny niż dobry sparing.

…Jednak w tym artykule przejdę od razu do 2 optymalnych (!na mój stan wiedzy!) rozwiązań.

1. Custom Error Log

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
CREATE TABLE error_log (
 ID        NUMBER (*,0),
 CREATED_ON    DATE DEFAULT SYSDATE,
 CREATED_BY    VARCHAR2(100),
 INFO       CLOB,
 CALLSTACK    CLOB,
 ERRORSTACK    CLOB,
 ERRORBACKTRACE  CLOB,
 CONSTRAINT error_log_pk PRIMARY KEY (id)
);
/

CREATE SEQUENCE ERROR_LOG_SEQ;
/

CREATE OR REPLACE TRIGGER ERROR_LOG_BIR BEFORE
 INSERT ON ERROR_LOG
 FOR EACH ROW
BEGIN
 :NEW.ID := ERROR_LOG_SEQ.NEXTVAL;
END;
/
Wiersz Opis
20 Możesz też użyć SELECT ERROR_LOG_SEQ.NEXTVAL INTO :NEW.ID FROM dual; We wczesnych release PL/SQL taki dummy SELECT był koniecznością.
13-22 Korzystam z Oracle Database 11g Release 2, więc używam sekwencji + triggera. Dla Oracle DB 12c i wyższych, wystarczy zamiast tego w wierszu #2 (za definicją typu danych) dopisać: GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
CREATE OR REPLACE PROCEDURE LOG_ERROR (
 INFO_I  IN    ERROR_LOG.INFO%TYPE
) IS
--
 PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
--
BEGIN
 INSERT INTO ERROR_LOG (
  CREATED_BY,
  INFO,
  CALLSTACK,
  ERRORSTACK,
  ERRORBACKTRACE
 ) VALUES (
  USER,
  INFO_I,
  DBMS_UTILITY.FORMAT_CALL_STACK,
  DBMS_UTILITY.FORMAT_ERROR_STACK,
  DBMS_UTILITY.FORMAT_ERROR_BACKTRACE
 );
--
 COMMIT;
END;
/
Wiersz Opis
5 Autonomous Transaction (AT) jest w pełni niezależna od transakcji wywołującej - tzn. zanim program (funkcja/procedura) w którym zachodzi AT zostanie zamknięty, wszystkie polecenia DML wewnątrz tego programu muszą zostać commit lub rollback. Dopiero wtedy kontrola zostanie przekazana do obiektu wywołującego. Przez tę cechę - a konkretnie - przez możliwość zacommitowania transakcji wewnątrz zrollbackowanej transakcji, AT jest idealna do tworzenia logów.

Masz teraz niezależną procedurę logowania błędów.

TEST: Wykonaj insert + commit dla tabeli error_log bez jednoczesnego insert + commit w zewnętrznej transakcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
CREATE TABLE error_log_test (
 id NUMBER(*, 0)
);
/
CREATE OR REPLACE PROCEDURE log_error_test (
 number_i  IN     error_log_test.id%TYPE
) IS
BEGIN
 INSERT INTO error_log_test VALUES ( number_i );

 RAISE program_error;
EXCEPTION
 WHEN OTHERS THEN
  log_error('number_i = ' || number_i);
  RAISE;
END;
/
BEGIN
 log_error_test(round(dbms_random.value(0, 42), 0));
END;
/
Wiersz Opis
11 Celowo wywołuję program_error i przekazuję kontrolę do exception handlera.
14 Zapisuję dane o obecnym stanie transakcji do ERROR_LOG.
15 Z poziomu obsługi wyjątku, wykonuję RERAISE - spowrotem do otaczającego bloku.

Dlaczego RERAISE wyjątku po zapisaniu wartości w logu?

RAISE bez RERAISE

obsluga_wyjatkow_055.png

Commit transakcji autonomicznej (zapis do ERROR_LOG) i commit wpisu do tabeli ERROR_LOG_TEST.


RAISE z RERAISE

obsluga_wyjatkow_060.png

Commit transakcji autonomicznej (zapis do ERROR_LOG) i rollback wpisu do tabeli ERROR_LOG_TEST.

Czyli dokładnie to, o co chodziło.

2. Rozwiązanie Out of the Box

 1. https://www.uxora.com/oracle/sql/4-quest-error-manager
 2. https://github.com/oraopensource/logger

Oba gotowce są polecane przez autora 10 książek o PL/SQL, pracownika Oracle, Stevena Feuersteina.

Źródła:

 1. https://livesql.oracle.com/apex/livesql/file/…
 2. http://stevenfeuersteinonplsql.blogspot.com/2…
 3. https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/appdev.1…
 4. http://www.dba-oracle.com/t_plsql_re_raise_ex…