Wybierzemy osoby, które mają najwięcej

Krótki spacer po różnych sposobach na wybór:

 • maksymalnej wartości ze zbioru
 • maksymalnych wartości z podzbiorów wraz ze skorelowanymi informacjami
 • n-tych wartości z podzbiorów wraz ze skorelowanymi informacjami

Wszystko w obrębie Shire - do Mordoru jeszcze trochę;)

…Tak sobię myślę, że blog ma się tak do postów, jak Hobbit do posiłków.
Dobrze, jeśli są regularne, obfite i częste

Używam domyślnego schematu hr

1. Jakie są najwyższe zarobki w firmie?

SELECT MAX (salary) AS max_salary
 FROM employees;

greatest-n-per-group_050.png

2. Jakie są najwyższe zarobki w danych oddziałach firmy?

SELECT department_id
   ,MAX (salary) AS max_salary
 FROM employees
 GROUP BY department_id
 ORDER BY department_id;

greatest-n-per-group_051.png

3. Jakie są najwyższe zarobki w danych oddziałach firmy?
Wyświetl wszystkie informacje o osobach, które tyle zarabiają.

W tym miejscu pojawia się problem. Nie możemy po prostu dodać kolejnych kolumn pod SELECT.

SELECT department_id
   ,first_name
   ,MAX (salary) AS max_salary
 FROM employees
 GROUP BY department_id
 ORDER BY department_id;

greatest-n-per-group_060.png

Żeby wykonać takie query, musielibyśmy dodać też 2. kryterium grupowania.

SELECT department_id
   ,first_name
   ,MAX (salary) AS max_salary
 FROM employees
 GROUP BY department_id
     ,first_name
 ORDER BY department_id;

greatest-n-per-group_063.png

W REZULTACIE: wyniki zostaną okrojone tylko o te osoby, które dla danego department_id otrzymują mniejsze salary od osoby z tym samym first_name

Ten problem jest dobrze opisany Na Stack Overflow jest nawet osobny TAG [greatest-n-per-group] - specjalnie dla tego typu wyzwań (stąd też nazwa tego artykułu).

Proponuję 2 podejścia:

Self-join
Funkcja analityczna

3.1 SELF JOIN

SELECT e1.department_id
   ,e1.first_name
   ,e1.salary
 FROM employees e1
 LEFT JOIN employees e2 ON e1.department_id = e2.department_id
  AND e2.salary > e1.salary
 WHERE e2.salary IS NULL;

Temu query należy się kilka słów wyjaśnienia. Podam kilka kroków, w jakich sam - na drodze reverse engineeringu próbowałbym je zrozumieć.


Chcę poznać zasadę działania. Zbiór danych, na których się uczę, powinien być nie większy, niż to absolutnie konieczne. Mógłbym na szybko stworzyć jakieś dummy data, ale najpierw sprawdzę, czy mogę działać na tym, co już mam.

SELECT department_id
    ,COUNT (*)
 FROM employees e1
 GROUP BY department_id
 ORDER BY 1;

greatest-n-per-group_062.png

Okej. employees zawiera już department_id = 60 z 5 wierszami, który posłuży mi za wygodny przykład.
Stwórzmy najpierw prostego INNER JOINa.

SELECT e1.first_name
   ,e1.salary
   ,'E1 <-- --> E2'
   ,e2.first_name
   ,e2.salary
 FROM employees e1
 JOIN employees e2 ON 1=1
  AND e1.department_id = e2.department_id
 WHERE 1=1
  AND e1.department_id = 60;

greatest-n-per-group_063.png

W ramach danego department_id, łączymy każdy wiersz z każdym wierszem.
Czyli w rezultacie dla e1.department_id = 60 mamy 5*5 = 25 wierszy.

*Możemy to sobie zwizualizować jako 2 koncentryczne, mające tę samą średnicę zbiory na diagramie Venna.
**Tak długo, jak department_id nie ma wartości NULL, to niezależnie od typu JOIN - wynik query nie będzie się różnił.

*Możemy, ALE:

Pamiętajmy, że diagramy Venna nie do końca oddają to, co zachodzi podczas JOIN Say NO to Venn Diagrams When Explaining JOINs.

Tutaj dobra wizualizacja z Reddit (r/programming) do powyższego artykułu.


Rozważmy przypadek, gdzie NULL jednak wystąpi:

SELECT e1.department_id
   ,e1.first_name
   ,e1.salary
   ,'E1 <-- --> E2'
   ,e2.department_id
   ,e2.first_name
   ,e2.salary
 FROM employees e1
 FULL JOIN employees e2 ON 1=1
 AND e1.department_id = e2.department_id
WHERE 1=1
 AND e1.department_id = 60
  OR e2.department_id IS NULL;

greatest-n-per-group_064.png

Dlaczego porównując (z samą sobą) 1 kolumnę department_id, otrzymuję 2 wiersze, które nie spełniają warunku?

Być może to oczywista oczywistość, jednak u mnie wymagała chwili namysłu.

Za wszystko odpowiada fakt, że NULL != NULL.

…A jeśli równość e1.department_id = e2.department_id nie występuje, to warunek nie został spełniony zarówno z perspektywy e1, jak i e2 (pomimo tego, że pod aliasami to ta sama tabela!).


Okej, wracamy do głównego nurtu.

O JOIN po department_id już zadbaliśmy. Dodajemy teraz relację z salary. …A właściwie to relacje (wyjaśnienie w tabeli pod query)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
SELECT e1.department_id
   ,e1.first_name
   ,e1.salary
   ,'E1 <-- --> E2'
   ,e2.department_id
   ,e2.first_name
   ,e2.salary
 FROM employees e1
 FULL JOIN employees e2 ON 1=1
 AND e1.department_id = e2.department_id
 AND (e2.salary > e1.salary
    OR e2.salary < e1.salary
    OR e2.salary = e1.salary  
   )
WHERE 1=1
 AND e1.department_id = 60
  OR e2.department_id = 60
ORDER BY e1.salary NULLS FIRST

greatest-n-per-group_066.png

Wiersz Opis
9-12 Aby lepiej zrozumieć działanie nierówności w INNER JOIN, proponuję wyjść od neutralnego (przy założeniu, że w salary nie ma wartości NULL) konstruktu.

Z tego miejsca, będziemy zakomentowywać dane wiersze i sprawdzać różnice w wyniku zapytania.
14-15 Od momentu wprowadzenia nierówności, zapytanie zwróci takie wartości z e1, dla których nie było odpowiednika w e2 - i vice versa. Chcę działać ubytkowo, więc - póki co - piszę query,które obejmuje nawet nieużyteczne później przypadki.

Komentujemy zbędne kolumny i warunki.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
SELECT e1.department_id
   ,e1.first_name
   ,e1.salary
--   ,'E1 <-- --> E2'
--   ,e2.department_id
--   ,e2.first_name
--   ,e2.salary
 FROM employees e1
 FULL JOIN employees e2 ON 1=1
 AND e1.department_id = e2.department_id
 AND (e2.salary > e1.salary
--    OR e2.salary < e1.salary
--    OR e2.salary = e1.salary  
   )
WHERE 1=1
 AND e1.department_id = 60
--  OR e2.department_id = 60
  AND e2.salary IS NULL
--ORDER BY e1.salary NULLS FIRST
Wiersz Opis
11,18 Łączymy tam, gdzie pensja jest wyższa.

…No ale od najwyższej wyższa nie będzie - przecież taka jest cecha najwyższości(!) ;)

W takim przypadku, query zwróci e2.salary = NULL, którą wybieramy w wierszu #18.

Pozostaje nam tylko uporządkować kod - zostajemy z wejściowym query.

SELECT e1.department_id
   ,e1.first_name
   ,e1.salary
 FROM employees e1
 LEFT JOIN employees e2 ON e1.department_id = e2.department_id
  AND e2.salary > e1.salary
 WHERE e2.salary IS NULL;

3.2 Funkcja analityczna

SELECT department_id
   ,first_name
   ,salary
 FROM (
  SELECT employees.*
     ,MAX (salary) OVER (
   PARTITION BY department_id
  ) max_salary
   FROM employees
)
 WHERE salary = max_salary
 ORDER BY department_id;

greatest-n-per-group_053.png

Tutaj tłumaczenia będzie znacznie mniej.
Zakładam, że konstrukt subquery lub CTE jest znany.
Musimy użyć jednego z nich, bo (za dokumentacją Oracle):

Analytic functions are the last set of operations performed in a query except for the final ORDER BY clause.
All joins and all WHERE, GROUP BY, and HAVING clauses are completed before the analytic functions are processed.
Therefore, analytic functions can appear only in the select list or ORDER BY clause.

Funkcje agregujące vs analityczne - krótko o różnicy

Funkcje agregujące zwracają pojedynczy wiersz (wynik) dla wiersza lub grupy wierszy.

SELECT MAX (salary) AS max_salary
 FROM employees;

Funkcje analityczne zwracają wiele wierszy (wyników) dla wiersza lub grupy wierszy.

SELECT MAX (salary) OVER() AS max_salary
 FROM employees;

greatest-n-per-group_067.png

O ile dla funkcji agregujących grupy są definiowane “globalnie” - tzn. dla danego query (klauzula WHERE), to funkcje analityczne tworzą własne, “wewnętrzne” grupowanie.
Możemy więc wyświetlić zgrupowane rezultaty dla niezgrupowanych danych(!).

…Najłatwiej na przykładzie.

SELECT department_id
   ,MAX (salary) AS max_salary
 FROM employees
 GROUP BY department_id
 ORDER BY department_id;
SELECT department_id
   ,MAX (salary) OVER(PARTITION BY department_id) AS max_salary
 FROM employees
 ORDER BY department_id; 

greatest-n-per-group_068.png

Korzystając z opisanej własności, obok zagregowanych wyników, wyświetlmy wszystkie (niezagregowane) wiersze z tabeli.

SELECT employees.*
   ,MAX (salary) OVER(PARTITION BY department_id) AS max_salary
 FROM employees
 ORDER BY department_id;

greatest-n-per-group_069.png

Funkcje analityczne nie mogą zostać użyte w GROUP BY.

Żeby zagregować wyniki tak, aby wyświetlić wiersze tylko o pracownikach z maksymalnymi zarobkami w danym department_id, musimy użyć subquery lub CTE.

…Co prowadzi nas do początkowego kodu:

SELECT department_id
   ,first_name
   ,salary
 FROM (
  SELECT employees.*
     ,MAX (salary) OVER (
   PARTITION BY department_id
  ) max_salary
   FROM employees
)
 WHERE salary = max_salary
 ORDER BY department_id;

4. Jakie są n-te zarobki w danych oddziałach firmy?
Wyświetl wszystkie informacje o osobach, które tyle zarabiają.

One and only - analytic query. Na tym etapie nie widzę potrzeby, żeby męczyć się z innym rozwiązaniem.
Pozyskanie informacji o osobach, zarabiających n-te z kolei zarobki (powiedzmy że 4-te) można różnie zrozumieć.
Poniżej query (i rezultat) użycia 3 funkcji, które w różny sposób przypisują kolejne wartości danym wierszom.
Powinny objąć większość (jeśli nie wszystkie) możliwe odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie.

Pierwsza różnica jest widoczna w wierszu #13 Query Result.

Funkcje RANK postawiły Stevena na tym samym (2) stopniu podium. Funkcja ROW_NUMBER po prostu kontynuowała numeracje wierszy - przydzielając Stevenowi trzecie miejsce ze względu na alfabetyczne sortowanie ORDER BY salary, first_name.

Kolejna różnica - wiersz #14.

Funkcja DENSE_RANK dała 3 miejsce na podium dla Jamesa.

RANK “przeskakuje” w numeracji o tyle wartości, ile na poprzedniej pozycji jest duplikatów.

Zaznaczyłem wiersze #16-20, które zawierają 5 tych samych wartości salary wewnątrz tego samego department_id. Warto je przeanalizować wraz z sąsiadującymi wierszami.

WITH department_salaries AS (
  SELECT first_name
     ,department_id  
     ,salary
     ,RANK () OVER (PARTITION BY department_id
              ORDER BY salary) AS rank
     ,DENSE_RANK () OVER (PARTITION BY department_id
                 ORDER BY salary) AS dense_rank
     ,ROW_NUMBER () OVER (PARTITION BY department_id
                 ORDER BY salary
                     ,first_name) AS row_number
   FROM employees
)
SELECT *
 FROM department_salaries

greatest-n-per-group_056.png

5. (mini) BONUS

Przy okazji pisania tego posta, trafiłem na artykuł z ciekawą tezą - “Nie używaj znaku nierówności ’>’ (większe niż) w programowaniu.

tl;dr

Zapis nierówności wyłącznie z pomocą ‘<’ jest lepszy, bo ogranicza liczbę tożsamych możliwości i graficznie oddaje sytuację na osi liczbowej.

   x < 1 < 5 < x  
  ---x---1---5---x--->